2013, മാർച്ച് 26, ചൊവ്വാഴ്ച

വിപ്ലവത്തില്‍ മുകുളങ്ങള്‍


ഈ ഭൂമി തന്‍ ആത്മാവിന്‍ നെരിപ്പോടില്‍ നിന്നും
ഉയരുന്ന ധൂമത്തില്‍ പിറവിയായി
വിപ്ലവത്തിന്‍ നവ മുകുളങ്ങള്‍
സോഷ്യലിസത്തില്‍ നവ മുകുളങ്ങള്‍ .

സമത്വ സഹോദര്യ ചിന്തയില്‍
മാനവ നന്മ തന്‍ ചിന്തയില്‍
സമൂഹത്തിന്‍ ശാശ്വത സത്യത്തിന്‍ ചിന്തയില്‍
വിടരുന്നു നവ വിപ്ലവത്തില്‍ മലരുകള്‍ .

പുതു വസന്തത്തിന്‍ മാറ്റൊലിയായി
കത്തുന്ന വയറിനു അന്നവുമായി
അടിമത്വത്തിന്‍ ചങ്ങല പോട്ടിചെരിഞ്ഞു
ഉയരുന്നു നവ വിപ്ലവത്തില്‍ ശംഖൊലികള്‍ .

മുതലാളിത്വത്തിന്‍ കോട്ടകളെ നിങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തും
കോളനികള്‍ തകര്‍ത്തെറിയാന്‍
പുത്തനുഷസായി ഉദിച്ചുയര്‍ന്നു വരുന്നു ഞങ്ങള്‍
നവയുഗ വിപ്ലവത്തിന്‍ സന്തതികള്‍ .

വര്‍ഗീയ കോമരങ്ങളേ നിങ്ങള്‍
അടരാടുമീ തമസ്സില്‍ ഒരു നവ ജ്യോതിസ്സായി
ഞങ്ങള്‍ തന്‍ നെഞ്ചില്‍ കത്തും പന്തവുമായി
വരുന്നു ഞങ്ങള്‍ നവയുഗ വിപ്ലവത്തിന്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ .

ഈ ഭൂമി തന്‍ ആത്മാവിന്‍ നെരിപ്പോടില്‍ നിന്നും
ഉയരുന്ന ധൂമത്തില്‍ പിറവിയായി
വിപ്ലവത്തിന്‍ നവ മുകുളങ്ങള്‍
സോഷ്യലിസത്തില്‍ നവ മുകുളങ്ങള്‍
.

***************************************

1 അഭിപ്രായം: