2014, സെപ്റ്റംബർ 28, ഞായറാഴ്‌ച

ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ 150)o വാർഷികം

സാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു 1848 ഇൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം സാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന എട് ആണ് കാറൽ മാക്സ്സിന്റെയും എങ്കൽസ്സിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ 1964 സെപ്റ്റംബർ 28 നു നടന്ന ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ. സാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളികൾ എന്ന ആശയം സജീവ ചർച്ച ആകുന്നതു ഈ സമ്മേളനത്തോട് കൂടി ആണ് . തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ അടിമകളായി കണ്ടിരുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു സംഘടിത രൂപം ഉണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് മോചനം നൽകാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനം ആയിരുന്നു അത് . വർഗ്ഗ സമരത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നേടി എടുക്കണ്ടത് തൊഴിലാളികളെ പ്പോലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും ആവശ്യം ആണ് എന്ന മഹത്തായ ചിന്ത ഉയർത്തികൊണ്ടു വരാൻ അതിലൂടെ സാധിച്ചു . തുല്യ അവകാശങ്ങൾക്കും തുല്യമായ കടമകളും വർഗ്ഗ സമരത്തിന്റെ ആശയമായി ഉയർന്നു വരുകയും അതിലൂടെ സാർവ്വദേശീയമായ ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രസക്തി എല്ലാ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു .

1889 ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്റര്‍നാഷണലും പിന്നീട് 1919ല്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റര്‍നാഷണലും നിലവില്‍വന്നു. 1943 ഇൽ അത് പിരിച്ചു വിടുകയും പിന്നീട് സാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളികളുടെ ഐക്യവേദിയായി വേള്‍ഡ് ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ (ഡബ്ല്യുഎഫ്ടിയു) രൂപം കൊണ്ട് ശീത യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി അത് ദുർബ്ബലപ്പെടുകയും സോവേറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോടെ അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു . ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലോക തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രേഡ്യൂണിയന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ആണ് .

ചൂഷക രഹിതമായ ഒരു സമൂഹം ഉയർന്നു വരുകയും . എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശവും തുല്യ കടമയും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവണം . അതാകണം എല്ലാ പ്രസ്ഥാങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം . വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾ കൂടാതെ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളും അണിനിരക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ആയി ഇന്ന് പല തൊഴിലാളി സംഘടനകളും മാറി. അവയുടെ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും സമൂഹത്തിലും തൊഴിൽ മേഘലകളിലും ഉള്ള ഇടപെടലും വർഗ്ഗ ബോധവും തൊഴിൽ നിയമങ്ങലെക്കുരിച്ചുള്ള ബോധ വൽക്കരണം നടത്തുകയും അതിലൂടെ കൂടുതൽ വർഗ്ഗ ബോധം ഉള്ള തൊഴിലാളി സംസ്കാരം ഉയർത്തികൊണ്ടു വരാനും ഇന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് .

ഇന്ന് (28-9-2014)ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ 150)o വാർഷികമാണ് . ബ്രിട്ടനിൽ ഇന്ന് വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംയുക്തമായി അത് ആഘോഷിക്കുന്നു .